Toename Roosendaalse zorgvragers door vergrijzing

Foto: Pexels

Wethouder Klaar Koenraad en Hans Mulder, directeur ruimtelijk en duurzaamheid van gemeente Roosendaal,  presenteerden deze week de nieuwe Woonzorgvisie Gezond wonen en leven in Roosendaal.

Door de vergrijzing komen wonen en zorg steeds meer onder druk te staan. Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe en daardoor zijn er minder geschikte huizen beschikbaar waarin zij kunnen wonen. De vergrijzing belast de Wmo en de vraag is of er genoeg zorgpersoneel is om alle ouderen te verzorgen.

Het streven is dat inwoners van Roosendaal gezond kunnen wonen, leven en oud kunnen worden in een geschikt huis, in een passende omgeving. Kortom: het uitgangspunt voor een Woonzorgvisie voor de gemeente Roosendaal.

Vergrijzing en ontgroening

De levensverwachting stijgt waardoor er meer zorgvragers komen, met vragen die complexer worden. Naast vergrijzing is er ook sprake van ontgroening. Dit betekent dat er minder mantelzorgers beschikbaar zijn en het personeelstekort nog verder toeneemt. Bovendien loopt het aanbod van geschikte woonruimte voor ouderen niet gelijk op met de vraag. Hans Mulder, directeur Ruimte en Duurzaamheid van gemeente Roosendaal, zegt dat “een gepast woningaanbod en een regionale aanpak van zorg, vragen om onder andere te komen tot een integraal plan voor wonen en zorg. De woonzorgvisie is ontwikkeld met lokale partners* krijgt een weerslag in bestemmingsplannen, woonvisie en het grondbeleid van de gemeente waarin woonzorgvraagstukken zullen worden meegenomen.” Dit sluit aan op het verzoek van de ministeries van VWS en BZK aan alle colleges in Nederland om in 2021 een aantal concrete stappen te zetten in het verbinden van wonen en zorg (fysiek en sociaal domein). Hierbij komt de gemeente aan zet.

Het rapport met adviezen van de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen genaamd rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030, een aangepast reisadvies’ was voor de gemeente Roosendaal de aanleiding voor het opstellen van een visie voor wonen en zorg in Roosendaal. Met het doorvoeren van deze adviezen – bijvoorbeeld in de woonvisie- versterkt de sociale infrastructuur van de gemeente en daarmee de kwaliteit van de stad en dorpen.

Inclusieve samenleving

“Door woonvraag en zorgvraag niet los van elkaar te zien maar juist als samenhangend geheel, kunnen we een duurzame oplossing zoeken voor de toenemende schaarste in de zorg” zegt wethouder Klaar Koenraad. “We willen mensen stimuleren en ondersteunen om te doen wat wel kan en samen te zoeken naar mogelijkheden. We geloven erin dat je langer gezond blijft als je woont in een prettige omgeving, een geschikt huis, waar je mensen kent en kunt ontmoeten. Zodat iedereen mee kan blijven doen.”

Met de woonzorgvisie worden kaders geboden die bijdragen aan een inclusievere leefomgeving voor inwoners. Met geschikte woningen waar mensen zich thuis kunnen voelen en waar mensen voldoende ondersteuning krijgen om mee te kunnen doen en een gezond en zinvol bestaan te kunnen leiden.

* De visie is tot stand gekomen in samenwerking met partners als Adviesraad sociaal domein – Huisartsengroep West-Brabant, Alwel, Thuiszorg West – Brabant, Axxicom, GroenhuysenKBO Roosendaal en TanteLouise.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden