Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingegaan

Foto: redactie

De Wvggz regelt de rechten van inwoners met een psychiatrische achtergrond die te maken krijgen met verplichte zorg. De Wvggz maakt het mogelijk om de verplichte zorg ook thuis of poliklinisch plaats te laten vinden. Om uitvoering te geven aan de Wvggz werkt de gemeente Roosendaal samen met de 15 andere gemeenten in de regio West-Brabant.

De Wvggz vervangt samen met de Wet Zorg en Dwang (Wzd) de huidige Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz). De Wvggz richt zich op mensen met een psychiatrische aandoening. De Wvggz maakt het mogelijk om verplichte zorg poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkene. Degene die zorg krijgt, kan dan makkelijker contact blijven houden met familie en vrienden. Alleen als het in de eigen omgeving echt niet kan, als het er niet veilig genoeg is voor de persoon zelf en zijn omgeving, of de persoon zelf niet wil, kan opname in een instelling een betere oplossing zijn.

Zorg staat centraal

Het uitgangspunt van de wet is zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Altijd wordt gekeken welke aanpak het beste bij iemand past. De wet geeft de mensen die verplichte zorg krijgen en hun familie/naasten meer inspraak. Zij beslissen mee hoe de zorg en ondersteuning  eruit gaat zien. Ook wordt meer dan voorheen met de gemeente gekeken naar wat iemand nodig heeft om deel te (blijven) nemen aan de samenleving.

Meldpunt Crisiszorg

Zowel professionals als inwoners van gemeente Roosendaal kunnen een melding doen wanneer zij zich zorgen maken over iemand en denken dat deze persoon verplichte zorg nodig heeft. Vanaf 1 januari 2020 is het regionale meldpunt Crisiszorg is 24/7 bereikbaar via het (gratis) telefoonnummer 0800-5099.

Beoordeling melding

Het meldpunt Crisiszorg beoordeelt of het om een terechte of onterechte melding gaat. Indien nodig zet het meldpunt Crisiszorg de melding door voor een zogenaamd verkennend onderzoek. In dit verkennend onderzoek wordt onderzocht of verplichte zorg noodzakelijk is. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet wanneer een inwoner niet vrijwillig hulp wilt ontvangen.

Crisismaatregel

Wanneer een crisissituatie plaatsvindt kan de burgemeester een crisismaatregel opleggen. De burgemeester doet dit dan onder andere op advies van een onafhankelijk psychiater. Een crisissituatie is een situatie waarin snel moet worden ingegrepen vanwege onmiddellijk dreigend ernstig nadeel. Het gaat dan om het bieden van verplichte zorg of opname, als het echt niet anders kan.

  • Meer informatie over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is te vinden op www.dwangindezorg.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden