Mijlpaal voor De Bulkenaar

Foto:

Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan ‘De Bulkenaar’ ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dit bestemmingsplan is de nadere uitwerking van de eerder door de raad vastgestelde gebiedsvisie voor dit gebied. De gemeenteraad neemt naar verwachting op donderdag 27 januari 2022 hierover haar besluit.

 Nieuwbouw

De Bulkenaar wordt een gebied waar ontspanning, natuur en zorg elkaar ontmoeten en versterken. Daar verrijst de komende jaren het nieuwe Bravis ziekenhuis. Hoewel de nieuwbouw van het ziekenhuis centraal staat, is het ook nadrukkelijk de bedoeling om een aantrekkelijk en goed bereikbaar, groen uitloopgebied tussen het woongebied van Tolberg en het nieuwe ziekenhuis te ontwikkelen. Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt de realisatie van het nieuwe Bravis ziekenhuis inclusief bijbehorende voorzieningen zoals een ontsluitingsweg vanaf de afslag Wouw/Wouwse Plantage van de A58 naar De Bulkenaar en een landschapspark mogelijk gemaakt.

Procedure
Afgelopen zomer werd het ontwerpbestemmingsplan ‘De Bulkenaar’ ter inzage gelegd. Er zijn 52 zienswijzen ingediend, waarna in september jl. een hoorzitting plaatsvond. Het verslag van de hoorzitting is onderdeel van stukken die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ook de opmerkingen van de commissie MER op onze milieueffectrapportage zijn tot tevredenheid van diezelfde commissie ter harte genomen en in de stukken verwerkt.

Landschapspark

In de vormgeving van dit gebied wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Naast het ziekenhuis komt er, op het terrein van het ziekenhuis, ook ruimte voor andere typen zorg, aanvullend op het bestaande aanbod. Het landschapspark zal uitnodigen om te bewegen, te ontspannen, te fietsen en te wandelen. Het voorlopig ontwerp is opgesteld in nauwe samenwerking met een landschapsarchitect, betrokken partners en omwonenden. Er volgen nog vervolgbijeenkomsten voor inwoners over het gebruik van het landschapspark.

Reactie wethouder Inge Raaijmakers

Verantwoordelijk wethouder Raaijmakers zegt in een reactie: “Dit is voor Roosendaal en de wijde regio een volgende mijlpaal. De vaststelling van het bestemmingsplan De Bulkenaar brengt ons in een volgende fase. Het nieuwe ziekenhuis Bravis is een aanwinst voor de regio en ik ben ook heel enthousiast over het toekomstige landschapspark. Het wordt een toegankelijk en gastvrij gebied waar iedereen naar hartenlust kan recreëren

Reacties

Cookieinstellingen